SANPO NUUS

9Desember2015

 • NB/NB/NB/NB/NB

ALLE UNIE en FEDERASIE BESTURE: STUUR ASB DIE BESONDERHEDE VAN U VOORRAAD BEAMPTE NA DIE SANPO TESOURIER EN SANPO VOORRAAD BEAMPTE.

HULLE BENODIGDIE VOLGENDE:

 1. Naam en van
 2. Kontaknommer
 3. E pos
 4. Bewys van betaling van voorraad.

Die watditnogniegestuur het nie.

Die voorraad is reeds afgelewer en Janet is tans besig met die versendingna die onderskeieorganisasies.

NuweTesourier : Gerhard Schack – 082 788 5149-  gerhard@elcu.co.za

NuweVoorraadbeampte: Janet Dorling – 082 665 3676 –  twdorling@gmail.com

SANPO RAADSLEDE: STUUR DIE VERSOEK NA U ONDERSKEIE ORGANISASIES ASB. (Netomdubbelsekertemaakalmalkry die versoek)

 • Baiewelkomaan al die nuweontvangersvan die SANPO NUUS. Sedertverlede week se versoek het ekongeveer 150 nuweledeopgesit. Onthouom u klubbestuurlede se e posbesonderhede in testuur.Hierdie e pos word gestuuraanongeveer 300 ledewaarvan 220 in bestuursposisiesaangestel is. Stuur die nuusaan al julledeasb.
 • Radio gesprek die week. Shane Gerber (SANPO Raadslid – Port Elizabeth) sal die week praatoor die vorderingrakende die ETS stelselssowel as meerinligtingoor die duiweskouwat die Port Elizabeth mannegaanaanbied.
 • Volgende week gaan die SANPO President,Fadiel Hendricks die laaste radio gesprekvir die jaarbehartig.Dievolgendeduiwepraatjiesaleers op 15 Januarie 2016 plaasvind.
 • Radio gesprekkangeluister word tussen 05:30 en 06:00 Vrydagoggende. Radio Pretoria sowel as in “streaming” en DSTV 887 WERELDWYD.
 • Raadsvergaderingterugvoer: Eksaloor ‘n kortopsomming van die besprekings / besluitewattydens die vergadering in Durban plaasgevind / geneemis dvm SANPO NUUS uitstuur. Die formeleterugvoersalegtersteeds deur die onderskeie SANPO Raadsledegegee word aanhulonderskeieorganisasies.Ekwerk tans aan die notule van die Raadsvergadering.
 • Ek het die lys van merietesontvangopgedateer. Indien u bewus is van ‘n merietewatingestuur is en nie op die lysverskynnie, kontak my asbdadelik. Ekwilweer ‘n beroepdoendat die organisasies ten minstehulbesteduiweinskryf.
 • Onthoudat die sluitingsdatumvir die indiening van merietesis eerskomendeVrydag 24H:00 is.
 • Ek het toestemming van die raadverkryom die 80 + sertifikatena die sluitings datum na die ledetestuurnieeerstydens die gala aandnie. Meer inligtingsalvolg. Die sertifikatemoetdeur die president onderteken word.
 • Onthouasb die SANPO ALGEMENE JAARVERGADERING salvolgendejaar in Pretoria plaasvind.

Die datum: 12 Maart 2016. Die “gala” geleeentheidsal die aand van die 12 de plaasvind. Ons hoop werklikdatbaie van onsduiweboere die geleendheidsalbywoon.

 Raadsvergadering: 11 Maart 2016 (09:00)Slegs SANPO raadslede.

AlgemeneJaarvergadering: 12 Maart 2016 (10:00)Alleingeskrewe SANPO lede.

Gala funksie : 12 Maart 2016 (19:00). Almalwelkom. RSVP en kostessalbekendgemaak word.

Verskeieander items word beplansoosbv. Uitstallings, ‘n veiling en verskeiesprekers.

 Die reëlings en kontakpersone se besonderhedesalookspoedigversprei word.

SANPO MERITS 2015

 SANPO Merits.

 • Sluitings datum viraansoeke/ Closing date for applications: (11 December 2015)
 • Berekenings / Calculation: (12 December 2015 – 4 January 2016)
 • Uitslaena SANPO President virgoedkeuring / Results to the SANPO President for approval. (5January 2016.)
 • Bekendmaking van die wenners / Announcement of the winners: (22 January 2016)
 • DSTV CHANNEL 887
 • Toekenningssalweesvir / awards for :
  • Wedvlugmeriete / racing merits
  • Admin meriete / admin merits
  • Skoumeriete / show merits
  • Skoubeoordelaartoets / show judges tests
  • Dames MerieteToekenning / ladies merits
  • Bestewedvlugduiwetoekennings / best birds awards
  • Beste Junior Toekennings / best junior
  • Ledebo 80 jaar : spesialetoekenning / members 80 years : special award

 

APPLICATIONS ALREADY RECEIVED:

FANCIERS  80 YEARS PLUS:

 • AndriesSchoultz ( Duzi Combine)
 • Albert Neilson (GPU)
 • KA Eiber (NFS)
 • LH Henning (SKDU
 • CH Basson (MDU)
 • CC du Bois (WBU)
 • F Cole (NRU)
 • P Taljaard (YSC)
 • HJ Marx (VNRF)
 • PJ Fourie (GPU)
 • F Nasser (PWDU)
 • EWW Kenton (KZNRPU)
 • GW Taylor (KZNRPU)
 • JD Taylor (KZNRPU)
 • SP Lombard (KZN)

BEST BIRD SUBMISSIONS:

 • Colyn Nel (PWF)
 • Alwyn Bester (PWDU)
 • D Rossouw (NRHU)
 • Jannie Nel (BPF)
 • Sansom Lofts (BPF)
 • G Horn (WBU)
 • S Dowd (GPU)
 • Kitchenbrand Lofts East (GPU)
 • M Els (EPPU)
 • CamelotteHokke (NWK) S v Weilligh
 • Pieter en Ferdie Lubbe ( PWDU)
 • Karel en Ian (WCPTA)
 • Mavericks Lofts (PWDU)
 • P Viljoen (NOKPU)
 • A Louwrens (EPPU)
 • M Els (RPPU) Marcelle en Zelda)
 • H Laubcher (WCPTA)
 • M v Schoor (WRRPA)
 • A Botha (OERF FED)
 • V Ferreira (PSPU)

ADMIN SUBMISSIONS

 • Jurie de Witt (WBU)
 • WN Quamtrill (GPU)
 • W Peverett ( )
 • G Struwig (EPPU)
 • CC Du Bois (WBU)
 • N Esterhuizen (NRHU)
 • EW Wallendorf (WCPRPF)
 • JJ Hanekom (MIDD PU)
 • LC February (FBHU)
 • EB Gabriels (FBHU)
 • MV Daniels (FBHU)
 • Q Newman (FBHU)

LADIES MERITS

 • J Struwig (EPPU)
 • R v Zyl (MPU)
 • MD Faul (SKDU)

RACING SUBMISSIONS

 • GC Steenkamp (WBU)
 • Blue Stratos (SKDU) JW Faul
 • AH Janse v Rensburg (MPU)
 • ST Mattheys (MPU)
 • L Gindra (PWF)
 • M Els (EPPU)
 • HS Diedericks (EPPU)
 • AH Janse v Rensburg (MIDD PU)
 • ST Mattheys (MIDD PU)
 • W Steenkamp (SRF)
 • JG Duvenhage (PTA FED)

JUNIOR SUBMISSIONS

 • GJ du Toit (WCPRPF)
 • J Lambie (OERF FED)