Hierdie is slegs ‘n baie kort opsomming van die November vergadering. Die SANPO raadslid sal die volledige terugvoer gee aan alle organisasies in die betrokke streek.

 • FINANSIES: (Willem v Wyk – Voorsitter van die Finansiele komitee)
 1. Aanstelling en Gerhard Schack as tesourier en Janet Dorling as voorraad beampte van SANPO)
 2. Terugvoer word gegee oor die afgelope oudit. (sien notules reeds uitgestuur oor die Spesiale Jaarvergadering)
 3. Bespreking van die nuwe SANPO Finansiële beleid en die SANPO Reis en Verblyf beleid. Sal in Pretoria finaal goegekeur word.
 4. Uitstaande ledegelde word bespreek.
 5. Skuif van die Kroonstad hok na die Wes Kaap.
 6. Bespreking van die begroting en indiening van ‘n “wish list”
 7. Alternatiewe metodes van befondsings word in detail bespreek. (lotto)
 • NATIONALE HOKKE
 1. Volledige verslag van die voorsitter van die Nationale hokke , Pedrie vd Merwe word bespreek.
 2. Proses om die hok te skuif van Kroonstad word bespreek. Kostes ens.
 3. Versoek van die Wes Kaap tydens vorige SANPO AJV om hok daar te plaas. Nie winsgewend / ontwikkelings hok ens.
 4. Versoek van raad dat die organisasies in die Wes Kaap wat die hok wil bedryf, ‘n voorlegging aan die raad doen op 11 Maart. Willy vd Bergh kan in die verband gekontak word.
 • GRONDWET EN WEDVLUG REëL VERANDERINGE
 1. Sien vorige notule reeds uitgestuur.
 2. Sien ook gewysigde reël oor die 15 minute sigbaarheid van die son.
 • NDBV
 1. DR Botha: Terugvoer word gegee oor die vergadering tussen SANPO en die NDBV. (Dokument is reeds uitgestuur)
 2. Sekretaris gee terugvoer oor die weeklikse gesprekke wat in die vliegseisoen met die NDBV gevoer is. Hoofsaaklik SANPO lede wat klagtes wat die NDBV direk kontak. (ongegrond)
 • SANPO VEEARTS
 1. Dr Botha bespreek die siektes.
 2. Toename is “RED GUT”
 3. Bespreek verskil tussen “banned and prohibited” produkte.
 • AFFILIASIE AANSOEK
 1. WCPRPF word aanvaar. Prof de Coning sal as nie uitvoerende lid op die SANPO raad sit.
 • MERIETE PROSES WORD BESPREEK
 • TEGNIESE ASPEKTE: Skrywe van Mnr Greeff word bespreek.
 • PROF de Coning gee terugvoer oor die “CODE OF CONDUCT” van SASCOC. SANPO se insette is nou vir die 1st keer deel van SASCOC se kode.
 • SANPO raad kyk ook na die uitkontraktering van die Web.
 • APPèLLE word kortliks bespreek. Vergadering geskeduleer vir die 7de November.
 • Breedvoerige bespreking van die toetsing proses.
 • Baie belangrik. SANPO: HERINDELING VOLGENS PROVINSIES. (demarcation) All raadslede sal die voorstel met hul organisasies bespreek en tervoer gee tydens die Maart vergadering. Dit behels die vermindering van raadslede na slegs een raadslid per provinsie. Verskeie aspekte sal bespreek word bv implimentering sowel as die wysigings in die grondwet.