Notule van SANPO Algemene Jaarvergadering gehou om 10h00 op 28 Maart 2015  te Bloemendal , Durbanville.

1.Verwelkoming
Lourens le Roux van die Federated Board heet al die duiweboere baie welkom in die Kaap. Lourens noem dat dit die eerste keer is dat die vergadering deur die FB aangebied word.

Die President verwelkom al die lede by die vergadering. Hy bedank al die lede wat die moeite gedoen het om die belangrike vergadering by te woon. Hy bedank ook die FB vir die reëlings.

2.Skriflesing

Ds Dexter Fisher open die vergadering met Skriflesing en Gebed. Ds Fisher lees voor uit Spreuke 3 vers 5 en 6.

Ds Fisher onderstreep die volgende:

 • Waar die duif vandaan?
 • Ken die Here altyd in elke saak.
 • Gesamentlike doel in duiwe belange
 • Duiwesport het in Oktober 2014 vir een dag tot ‘n stilstand gekom
 • Almal kan nie wen nie.
 • Mag ons die sport met liefde beoefen
 • Gebalanseerde lewe: Woord , familie , duif.

3.Kennisgewing en Konstituering van die vergadering.

Die President, Faunty Gillmer, meld dat die kennisgewing van die vergadering betyds en korrek geadverteer was.

4.Amptelike opening.

Die President het die vergadering amptelik geopen.

5.Geloofsbriewe.

Die sekretaris bevestig dat lede hul geloofsbriewe ingehandig het

6.Presensielys.

Die Presensielys is voltooi deur al die lede teenwoordig.

 1. Verskonings.
 • H Stighling
 • N vd Westhuizen
 • D McCarthy

8.Sterfgevalle

Die volgende SANPO lede is tussen 1 April 2014 tot 31 Maart 2015 oorlede.

D  Swart –              PSWU

F ouws –             PSWU

B Lodewyk –          Wynland

J Joubert –            Wynland

Mnr v Vuuren –     NKPF

Z  Britz  –               NKPF

L  Swanepoel –     BDU

F Gerber –             OPPU

B Nel –                  OPPU

T  Charmers –       OPPU

J Elliot –                 ECPF

A Naude –              BHU

J de Costa –          WP

B Smith –               WP

V Addison –           NRHU

K Cronje –             NRHU

M de Silva –          FB

W Williams –         FB

B Kitchenbrand-    GPU

K Barnard –           BPF

J Pretorius –          BPF

J Annendale –       BPF

K Fourie –              BPF

L  Jordaan –          BPF

D Jacobs –            BPF

W Pretorius –        N.VILLE

J O’Niell –              BPF

J de Jager –          NRHU

E Haniball –           NRHU

T Casteling  –        NRHU

J Frits –                 NRHU

A Phieffer –           YSC

Joe Heyser –         KZN

Dr W Conradie –    KZN

K Loubsher –        NRHU

N Scholtz –           SOTVLPU

M vd Burgh –        TRPF

G Stracham –      WKDU

H Wilken –           EPPU-FED

P Myburg –          Tuinroete

C Ellis –               PWF

M Gouws –          PWDU

C Hudson –         PWDU

M Oosthuizen –   PWDU

E  Oliver –            PWDU

J Stegman –        PSPU

P Maritz –            PWDU

Dr Ferreira –        PWDU

M v Greunen –     PWF

R de Mellion –      PWF

W Harmse –         PWF

F V Wyk –            PWDU

C Chapman –      PWF

B Biddulph –         PWDU

JA Beukes –         BHU

J van Beek –         BHU

9.Bekragtiging van die AJV notule gehou op 5 April 2014 te “Ra-Molopo Game Lodge, Rooiberg”

Die Notule van die vorige Algemene Jaarvergadering word algemeen aanvaar.

10 Sake voortspruitend uit die notule.

 • S Penkin: Voorstel dat boeke van klubs nie ge-oudit hoef te word nie.             S Penkin sal skrywe rig na sekretaris in die verband. Sekondant vir voorstel:  F Wessels.

Na stemminig is  daarteen besluit.

 • S Penkin : Wants more information regarding Appeals.
 • Lost Pigeons: Feedback is that the site does not work. Web committee will investigate.
 • Doping tests: More feedback required from members icw clubs tested positive.
 • Versoek: Ondersoek na goedkoper elektroniese ringe. M Kitchenbrand gee kort verduideliking van nuwe klok.

11.Presidents verslag :

Geagte Hooggeplaasdes, Voorsitters, Afgevaardiges , ons Hoof Beskermheer,

alle dames en here.

Wat ‘n besondere voorreg om in die WesKaap ‘n SANPO kongres te kan bywoon.

Ons dank die Federated Board, Mnre Lourens le Roux, Willy van der Berg en almal wat betrokke was by die reëlings en aanbieding van die kongres.  Ek weet dit vat baie geduld, tyd en samewerking om so ‘n poging te laat slaag.  Baie dankie.

Dankie aan die Organisasies wat betrokke is by ons jeug en senior burgers om ‘n liefde vir die sport te kweek en te laat voortleef.  In dié gevalle waar ‘n duiweboer ‘n jong junior lid onder sy vlerk neem en hy vlieg ‘n span van 5 of meer duiwe uit sy hok, lewer goeie resultate en op dié manier kweek ons ‘n liefde vir die sport en verleen ook goeie opleiding aan so ‘n aspirant duiweboer.

The word “FERAL PIGEON (INVASIVE SPECIES) brough the Pigeons sport to a HALT and for 48 hours our sport was illegal.  It took many phone calls and correspondence to rectify this whole situation.  Thank you to all in whatever way you contributed to this matter and a special thanks to Mr Ahmed Cachalia for his input.

Although Feral Pigeons fall under Category 3 in the Regs,   DEA will accept and allow the breeding, trading and flying of pigeons under Category 2.  You are in need of a permit to carry out a Category 2 activity.  This needs some further discussion for future reference.  Issuing authorities need the following information with every race:

 • Name and contact details of registered member
 • Pigeon ID ring number

After Race:

 • Number of pigeons that participated in the race
 • Number of pigeons that completed the race
 • ID ring register of pigeons
 • Names and contact number of owner
 • Names and contact number of breeder
 • Updated list of lost and found pigeons.

We will have to race our Pigeons according to SANPO rules.  No pigeon in the basket without contact number and the person whose telephone number is on the ring must respond when phoned.

We will have to give Mr Shangase a demonstration of our website, pigeon rings

with e-mail address  and telephone number on rings as well as entry forms.

If we do not stick to our decisions and rules, we may lose our privileges.

Verby is die dae wat elke organisasie hulle eie besluite maak wat buite SANPO se Grondwet val.

SHOW:

We had a well presented and supported show in Cape Town in combination with our Fancy Feathered Friends.  Congratulations to Fadiel Hendricks and Willy vd Berg and everyone who assisted in making this show such a huge success.

Well done to the overall points winner, Moerat Hokke as well as the best hen on show.  Best cock went to Rhoda en Newman.

Our 2015 Show will be hosted by Natal under the chairmanship of Mr Mike Sydney on the 6th, 7th and 8th November 2015.

Thanks Mike.

GRONDWET:

Dankie aan Des Humpel dat hy jaarliks ons Grondwet wysigings hanteer en hierdie jaar weer die nodige aanpassings sal maak.  Ons vra alle organisasies om ook hulle Grondwette in lyn hiermee te bring.

NASIONALE STANDAARDE EN ETIKET:

Duiwe sport in Suid-Afrika word deur die Uitvoerende Raad van SANPO bestuur asook die afgevaardiges en die teenwoordiges op die Algemene Jaar Vergadering.

Dit is alle Klubs en Unies se verantwoordelikheid om toe te sien dat die voorgeskrewe prosedures en reëls in hul organisasies toegepas word.

LOST PIGEONS:

This is still a tremendous problem.  Please apply the rules in your Club.  Fancy pigeons that enjoy their freedom will also have to apply the rules.

FINANCES:

Thanks to Mrs Coertzen for looking after our finances – at least we are showing a profit this year.

VERBODE MIDDELS:

62 Individuele toetse  –  58 negatief – 4 positief

226 Klub toetse – 26 positief – 35 organisasies neem deel.

14 organisasies doen geen toetse

5 organisasies doen net individuele toetse.

APPELLE:

Daar was 3 appelle.

H Hayman   (NRHU)

Alberton P.K.  (TRPF)

GC Steenkamp (WBU)

MERIETE TOEKENNINGS:

Baie geluk aan ons Nasionale Wenners

Skou:  Meeste punte op skou  –  Moerat Hokke

Best Hen on Show:        – Moerat Hokke

Best Cock on Show:       – Rhoda and Newman

Vlieg:  Kortpad:      – P & P Maas,  T Boshoff,  P & P Maas

Middelpad: – JC Mathee, NJ Grobbelaar & seun, NJ Grobbelaar & seun

Langpad:     – Pretorius Hokke, A Carelsen

Algeheel:     – P & P Maas, P & P Maas, Prof H de Jager

SANPO  RAAD:

Baie dankie aan alle raadslede vir hulle bydrae die laaste twee jaar om van SANPO ‘n sukses te maak.  ‘n Besondere dank aan Ferdie Lubbe, Willie Venter, Yvonne Coertzen, ons dagbestuur.  Willie is weens gesondheidsredes vervang deur Johan Pretorius, wie vinnig besig is om sy voete te vind.  Baie dankie.

TEN SLOTTE:

Elke keer as ek in die Kaap kom en deur die wingerd plase ry, dan verbaas die sand en klipperige grond met die mooi wingerde wat daarop groei,  my.

Dit laat my dink aan die gelykenis in die bybel van die saaier wie se saad op klipperig grond, harde grond, vlak grond val en net die saad op die diep grond word ‘n sukses, en die mensdom word met die saad vergelyk.  Net die saad wat op die diep grond val, het die kans om ‘n goeie oes te dra.  As die mensdom met die grond vergelyk word, dan het elke persoon die geleentheid om ‘n oes te kan lewer net soos die swak sand en klipperige grond wat die pragtige druiwe oeste lewer.

Dankie vir die voorreg om te kon optree as SANPO se President – dit was ‘n hoogtepunt in my lewe en baie dankie vir almal wat gehelp het om van ons sport ‘n sukses te maak.

Sport Groete

Faunty Gillmer

 1. Finasiële verslag .

Ferdie Lubbe behandel die finansiële state met die vergadering.

Ooskaap hok:

Inkomste is hoofsaaklik weens inskrywingsgeld ontvang en die veiling verkope.              (R 239 620)

Totale uitgawes : R 238 641

Saldo (Ekwiteit) vir die jaar geëindig R 121 848

Ferdie Lubbe bedank vir Pedrie vd Merwe vir sy rol wat hy speel in die hokke.

Ooskaap Hok sal duiwe tot 9 April inneem.

Kroonstad Hok:

Ferdie Lubbe meld dat die hok verskuif moet word aangesien die plaas verkoop word.

Inkomste uit die hok : R 391 726

Uitgawes : R 391 132 (telers se aandeel R 26 906 en SANPO heffing R 14 967)

Ferdie noem dat die Administratiewe kostes die honorarium uitgawes is.

SANPO heffing beloop 5% = R 14 967

Wins vir die jaar: R 12 517

General discussion:

Pedrie van der Merwe discussed the national lofts:

 • Pedrie mentioned that there is a loft in about every city.
 • What is being offered to participants
 • Only 5 % of pigeon fanciers participate
 • Need to revisit concept
 • School children ( pigeons vs technology)
 • Marketing and proper communication
 • Professional people need to manage the lofts.

M Kitchenbrand prepared to place advertisement icw National Lofts articles in Pigeon magazine at no costs. He also mentioned the EG Jansen High school initiative.

Versoek van die vloer: Kyk na nuwe hok interme van die volgende. (Verkeie versoeke.)

 • Bekostigbaarheid
 • Prys van die duiwe moet verminder
 • Minderbevoorregtes ook kan deelneem
 • Prestige en nie wengeld nie.
 • Prys gebaseer op gelykbreekpunt.
 • Mnr v Zyl doen ook ‘n ernstige beroep dat daar ‘n hok vir “prestige” moet wees waar die inskrywings bekostigbaar is vir alle lede.

SANPO Finansiële verslag:

Ferdie Lubbe wys die vergadering op die getalle van die pas genoemde sterf gevalle.

Hy  wys ook dat daar in 2014 67 lede minder is as 2013.

UItgawes:

Totale uitgawe : R 573 321

Ferdie onderstreep die volgende uitgawes:

 • R30 000 bemarking nie gerealiseer nie.
 • Drukwerk en skryfbehoeftes: R 23 681
 • FCI ledegeld: R 2 184
 • Regskoste weens kostebevel teen SANPO : R 26 298
 • Ouditeursvergoeding : R 11 300
 • Rekenmeesters kostes: R 11 940
 • Reis en verblyf uitawes : R 100 372 ( 2013 – R 135 821)
 • Skou uitgawes : R 15 000
 • Verbodemiddels toetsing : R 207 971 ( Grootste uitgawe)

Jaar afgesluit met wins: R 78 759

Ekwiteit: R 1 807 151 (Algmene fonds sowel as Reserwe fonds)

Ferdie bespreek die 2015 voorgestelde begroting:

SANPO
 Begroting 2015
 
Inkomste
Voorraad R 360 000
Ledegeld 3750 50 R 187 500
Nasionale hokke R 0
Rente R 55 000
Totaal R 602 500
   
Uitgawes
Honoraria 3 35000 R 105 000
Honoraria 1 15000 R 15 000
Bank koste R 6 500
Skou R 15 000
Reis & verblyf R 160 000
Versekering R 6 800
Telefoon R 35 000
Oudit R 12 500
Meriete R 12 800
Ledegeld FCI R 6 500
Junior program R 80 000
Totaal R 455 100
Verwagte wins/verlies     R 147 400
 • Voorstel dat die 0,30 sent per ring behoue bly.
 • Ledegeld bly R50.00 per lid.
 • Beide word algemeen aanvaar.

 

SANPO fondsinsamelings voostelle:

 • Alle ondernemings wat bestaan uit duiweboere maak: Voorstel dat 5% van opbrengs aan SANPO betaal moet word.
 • SANPO finansiële komitee sal voorstel formuleer.
 • Dr Botha (AVIOMED) skenk R 10 000 aan SANPO. Hy versoek dat alle verspreiders dieselfde doen.

Algemene versoek dat alle unies / federasies die finansiële state ontvang voor die AJV.

Aanvaarding van die state:

Ferdie Lubbe :  Weens die feit dat die state deur dieselfde maatskappy opgestel en geoudit is,  het die Raad die state nie aanvaar en goegekeur nie. Die SANPO state sowel as die twee nasionale hokke se state sal aan ‘n frorensiese audit onderworpe wees.

 Die proses sal deur Willem van Wyk gedryf word.

Willem van Wyk gee terugvoer aangaande die “ Jooste en Joubert” saak.

13.Nasionale Hokke

Pedrie vd Merwe bespreek kortliks die hokke:

 • Pedrie noem dat daar baie konsepte is.
 • Die werkers / afrigters moet egter die regte profiel het.
 • Versoek die vloer om ook met voorstelle te kom.
 • Perdie noem dat elke lid ook ‘n ambassadeurs rol moet speel.

Ander bespreking:

 • Kyk na ‘n “Development” hok.
 • Minder gewen word met baie meer duiwe.
 • Dr Botha skenk R 10 000 vir nuwe hok.
 • FB wants one loft and one winner. Not a loft with various winners.
 • Request from Riaad Najaar that the loft should be built in the Western Cape.

14.NFPA.

National show 26 – 28 June 2015 in Athlone.

The judges will be from the USA and Germany, etc.

Passion for the sport especially from the junior members.

15 NSPCA.

Faunty Gillmer noem dat die NSPCA wel uitgenooi vir ‘n spreukbeurt. Hulle het egter geen punte opgesit om te bespreek nie.

16 Meriete toekennings

SANPO 2014 MERIETES  
 
ADMINISTRASIE MERIETE  
 
1 JC MATHEE WRRPA 5191  
2 J BESTER WRRPA 5579  
3 A GREEN FBHU 3064  
4 BJ MEYER OPPU 3461  
5 C KOUTSOUDIS OPPU 3586  
6 PE VAN ZYL MIDPU 5605  
7 JG DUVENHAGE PTA FED 5888  
8 J  PRETORIUS PWDU 1278  
 
WEDVLUGTE MERIETE  
 
1 HN JANSE VAN RENSBURG VNRF 5489  
2 W MATHEE OERF 2608  
3 D  HATTINGH NFS BOND 5144  
4 D ROOTENBERG WRRPA 3371  
5 M VAN BRAKEL WYNLAND DU 3388  
6 AE  SWANEPOEL WYNLAND DU 2684  
7 P ROSSOUW NBHU 5799  
8 DC V SCHALKWYK NBHU 5824  
9 CP ZWARTS PTA FED 356  
10 J JONKER VPU 2572  
11 PE VAN ZYL MIDPU 5605  
12 WA WEPENER MIDPU 1740  
 
SKOU  
 
1 HP VAN DER MERWE N-OOSKAAP PU 5895  
 
JUNIORS MERIETE  
 
1 ULRICH WAHL VPU    
2 GEORGE KOUTSOUDIS OPPU 5330  
   
 
LEDE BO 80 JAAR  
 
1 DB BOSHOFF      
2 RG ROBERTS    
3 DC GORRAH      
4 AB GOOSEN    
5 G ZIMMERMAN      
6 I DU TOIT      
 
 
KORTPAD OPSOMMING  
LID SANPO NOMMER ORGANISASIE DUIF NOMMER KOOFFISIENT POSISIE
       
P & P MAAS 3287 PWDU ZA 2012 21262 2.52 GOUD
T BOSHOFF 2488 PWDF ZA PWDF 2013 2258 2.81 SILVER
P & P MAAS 3287 PWDU ZA 2012 21261 3.83 BRONS

 

MIDDEL PAD
LID SANPO NOMMER ORGANISASIE DUIF NOMMER KOOFFISIENT POSISIE
           
JC MATHEE 5191 WRRPA ZAD 2013 5109 3.24 GOUD
NJ GROBBELAR & SEUN 179 TRPF ZA TRPF 2012 22384 7.57 SILVER
NJ GROBBELAR & SEUN 179 TRPF ZA TRPF 2013 3370 10.47 BRONS

 

 

LANGPAD
LID SANPO NOMMER ORGANISASIE DUIF NOMMER KOOFFISIENT POSISIE
           
PRETORIUS HOKKE 668 BPF ZA BPF 2013 D2952 10.24 GOUD
A CARELSEN 1271 PWDU ZA 2013 15217 40.23 SILVER

 

 

ALGEHEEL
LID SANPO ORGANISASIE DUIF NOMMER KOOFFISIENT POSISIE
           
P & P MAAS 3287 PWDU ZA 2012 21262 3.88 GOUD
P & P MAAS 3287 PWDU ZA 2012 21261 4.74 SILVER
PROF H de JAGER 1588 PWDU ZA 2012 17555 4.78 BRONS

.

SHOW MERITS:

Best hen: Moerat Hokke

Best cock: Rhoda & Newman

Best Bird: Moerat Hokke

Best Junior: Yusuf Galant

 

 1. Grondwet wysigings

 

Des Humpel en Shane Gerber behandel die volgende goedgekeurde grondwet wysings met die vergadering.

WYSIGINGS:  SANPO KONSTITUSIE / Reëls

Goedkeurings

KLOUSULE / REëL GEWYSIGDE KLOUSULE
KLOUSULE

8.4

Geen lid van ‘n klub of federasie mag sy duiwe vir enige wedvlug inskryf en laat deelneem aan enige wedvlug waarby  SANPO betrokke is, terwyl  duiwe een of meer van die verbode middels in bylae B  genoem toegedien is nie.  Alle geaffilieerde Lede van SANPO sal met betaling van affiliasie / ledegelde onderworpe wees aan die Grondwet van SANPO sowel as sy eie Organisasie / Klub wat betref die toets van duiwe vir verbode middels gebruike.  Die Federasie /Unie / Klub is dus by magte om enige duiwe van Lede op Federasie / Unie / klub vlak te laat toets vir verbode middels.  Indien die toets positief is sal die koste van die individuele klub lid verhaal word, maar indien die toets negatief is sal die koste vir die aansoeker wees. Indie ‘n klub lid se duif / duiwe positief getoets is sal daar dissiplinêr opgetree word en indien so ‘n klub lid skuldig bevind word, sal ‘n strafsanksie toegepas word. Kyk verder bylae C. Die prestasie van ‘n duif / duiwe wat positief getoets is, sal gekanselleer word.

 

KLOUSULE

8.6.1

‘n Duiweboer met ‘n verdwaalde duif in sy besit, word nie die regmatige eienaar van die verdwaalde duif nie en is die duif opeisbaar deur die regmatige eienaar tensy toestemming skriftelik verleen word deur die regmatige eienaar tot eienaarskap. ( Sien additionele toevoeging van EPPU)
REël

D3.9

Vee    Verdwaalde duiwe:  Dit is verbode om met verdwaalde duiwe aan wedvlugte deel te neem.

(Verwys na SANPO Grondwet klousule 8.6 )

Enige verdwaalde duif moet onmiddelik by die organisasie/klub se ringmeester of ander verantwoordelike persoon deur die organisasie / klub aangewys, aangemeld word met volle besonderhede van die duif se identifikasiering.  Om die eienaar van die verdwaalde duif op te spoor, moet ‘n plakstrokie merker wat die telefoon / selfoonnommer van die regmatige eienaar / skakelbeampte aandui , aan die duif se ring, elektroniese ring, poot of op die vlerk aangebring word.  Die merker mag aan die elektroniese ring / of plastiese merkring geheg word.

‘n Stempel op die vlerk met al die besonderhede word ook aanvaar, maar moet verkieslik gekomplimenteer word deur die  plakstrokie op die elektroniese / plastiese ring met selfoon nommer van die regmatige skakel beampte.

 

REëL

D4.6.1

D4.6.   Nadat duiwe met rubberringe gering is en net voordat die betrokke duif in die spesifieke wedvlugmandjie geplaas word, moet die mandjiebeampte of ‘n ander genomineerde lid kontroleer en seker maak dat die duif van ’n rubberring /elektroniese ring wat behoorlik om die been pas voorsien is. Die lid moet ook seker maak dat die duif in die korrekte mandjie geplaas word. Duiwe mag onder geen omstandighede in ‘n ander mandjie as die toegekende nommer geplaas word nie.  Mannetjies en wyfies kan so ver as moontlik prakties in aparte mandjies geplaas word. 

 

 

Addition:

 

“Written communication and notice”

Written communication can be by either by Registered post, or Electronic mail. However the prefered and approved method of communication is by electronic mail. Members are to register their respective e-mail addresses with SANPO and such e-mail addresses should have a Read Reciept functionality to cormfirm receipt of same. All communication between the SANPO Board members and Members, as well as Executives by e-mail is deemed to have been acquired, received and read when said functionality reports to this effect. Fax communication would also be sufficient and will be deemed as sent  based on the send transaction report printed by the Fax machine depicting the recipients fax number, which should be preserved to prove this fact.

Par 5.1

 

Should read Management and Control.
Par

 

 

Remove the supply officer as a Executive Council Portfolio
Para Par 5.2.3

 

Para  Region A-K and M-O shall elect one regional representative as council member and two(2)  alternates – the rest of the para can remain as is.

 

Para 5.6 The spelling of biennially should be corrected to read every second year.
Par 5.2.6 Daar behoort ’n byvoegsel ingebring te word dat die termyn van ‘n President mag nie langer as twee aaneenlopende termyne wees nie.  Na die tweede term moet daar dan ‘n personeel wisseling plaasvind vir die portfolio en daarna op die volgende verkiesing, twee jaar later, kan die uitgaande president hom weer beskikbaar stel.
Para 5.3.1 Para  Should be corrected to read that the Date and time of the following AGM will be determined at the AGM and that the Venue would be Bloemfontein.  Also 14 days notice of the AGM should be lengthened to read 21 days as this gives organisations time to arrange meeting to discuss the Agenda items and hopefully provide some input at the AGM.
Para 5.3.3 Para  This paragraph should / would request that in addition to the postal address with SANPO that each member register an E-Mail address with a Read Receipt functionality with SANPO as we need to move with the times to get communication out quicker to the members.  E-mail upon receipt of Read Receipts will be deemed to have been delivered to all Members and Executives.

 

Para 5.3.6 Para  I suggest this clause is removed as delegates serve no purpose.  The weighting of the vote is already spelt out in clause 5.4.1.   Why should the Delegates also have a vote which in essence is equivalent to an organisation with between 30 – 50 members.  Why the “Double dip” scenario.  Surely AGM matters are decided by the will of the Members which is contained in the “Geloofsbrief” of the amount of votes and the Representatives name representing the Member organisation.   Unless there is another reason for the delegate being apportioned by numbers of membership and these having 1 vote each I see no purpose of it especially as the votes are by ballot and delegates votes can be swayed from the mandate obtained from the region and no-one will be any the wiser.

 

Para 5.4.4 Para  I suggest to delete this clause as why should Council Members have a vote on the AGM.  The president has a Casting Vote – this is acceptable but why should Council Members have a vote.  The reason for wanting to delete this vote is because it is unfair as Council Members often represent 2, 3 or even more Member organisations and will vote as he sees fit satisfying one Member organisation but depriving his other constituents of a vote should they not be in agreement – this by its very nature would constitute an unfair vote and can also be manipulated.

 

Para 6.1.1 Para And all other clause referring to simply a General Meeting should read Annual General Meeting or Special General Meeting where need be.   The simple use of the word general meeting does not denote the Status and Authority of the meeting referred to and could be a general meeting to brainstorm certain items where no decision making authority is vested in the meeting outcome and only proposal out of the meeting forward for ratification.

 

Para 7.1 Para All Council Members must state their interests which are important in decision-making and these interests should be documented.

 

Para 8.6 Para   (Sien vorige 8.6.1.)

The onus will be on the Fancier who traps the stray pigeon to report it immediately to his official Ring Stewart of the organisation to which the Fancier belongs.  The Ring Steward should ensure that the stray pigeons ring particulars are distributed to his respective members, should the stray pigeon be from his area.   Where a stray pigeon from another area is trapped the ringsteward is to report this stray pigeon to the SANPO Ringsteward / Ringmaster who shall contact the relevant organisation who issued the ring in an attempt to trace the owner.   Any Fancier who traps a stray pigeon cannot compete in any official event with that pigeon unless he has written consent from the rightful owner which consent shall be forwarded to SANPO for their recording thereof as well as to the official ring steward of the organisation to which the fancier belongs.

Para 8.6.1 Para The fancier in possession of the stray pigeon can never claim ownership rights of the pigeon(rightful ownership) unless explicit conformation  is received from the rightful owner of the stray pigeon and an ownership transfer is registered with SANPO.  Should the rightful owner not be traced within 60 days elapsing from the time being that the stray pigeon was first reported, the Reporting Fancier will enjoy racing right to the pigeon only and not ownership rights.

 

Para 10.1.4 Para  Why should an Appeal committee have to Unanimously agree to the outcome of the appeal.  Surely should one or more Appeal Committee members may object, majority rule should apply as this simply delays the outcome.  New Appeal committee to reword.

New

 

Para 12.1 Para  General Meeting should read Annual General Meeting or Special General Meetings

 

Para 12.3 Par    By mere fact of him proposing the amendment he by extention gives his approval that the matter be addressed.

 

Para 12.5 Para Include registered e-mail addresses.

 

  APP APPENDIX D  GENERAL RACING AS WELL AS CLOCK RULES AND RELEASE OF PIGEONS
D3.7 Issui Last sentence to read – Member Organisations shall fix the date on which rings shall be made available to their membership but not earlier than the 29th December.  29th December is used as the 1st January is a Public holiday with many Fanciers and or Ring stewards not being at home rather than on the 29th December which is a working day.

 

  D3.9
D5.1     R     Basket should  be sealed. (otherwise will lead to disqualification)

D5.1

  APP  APPENDIX F  ELECTRONIC RING SCANNING SYSTEMS

 

   
   
Para 3.3 Para No loft antenna may be placed outside the loft.  Antenna to be under the trap.  Presently the para reads that the antennae must be in the trap – if in the trap how is the bird going to also trap.
Para 5.6 should read A co  A competitor may be instructed to nominate a fellow competitor to carry and enter his pigeons.  All Safety, Security and Basketing rules will then transfer to this nominated competitor
Para 5.19 . is t  Is outdated and the updated approved clock and software list to be placed under this para eg. G2,   Benzing clocks have been approved as well as new Mega model and they do not appear on the list.
   

 

WYSIGINGS:  SANPO KONSTITUSIE / ReëLS

Nie goegekeur nie

 • Skepping van die posisie van Voorsitter en Onder-voorsitter

Opdatering van konstitusie sowel die insette van Streek A soos versprei.

 • Die delegasie is aan Willem van Wyk gegee om die konstitusie na die wysigings wat voorgestel en bygevoeg is deur te werk, en te korrigeer .Hierdie wysigings sal dan aan die Kontistisionele komitee voorgelê word.

18.Nuwe affiliasies

Die volgende twee klubs se direkte affiliasie by SANPO is goedgekeur.

 • BBG (Boesmansrivier)
 • Kuruman ( kennisname)

19.Hoofbeskermheer.

Mnr Mark Kichenbrandt is weer tot Hoofbeskermheer van SANPO verkies na stemming. Ander voorstel was Mnr Henri Stighling.

 1. Beskermhere:

Die Minister van Sport.

Mnr P Herbots [Belgie]

Mnr G.Barrett [England],

Dr J Kolous [Duitsland],

Mnr P.Badenhorst [Australie],

Mnr A.W.Beck [Australie]

Mnr August Daelemans [Belgie]

Mnr George Munnik[Goodwood].

 1. Lewenslange Ere lede

Mnr Tom Chalmers [Port Elizabeth]

Dr Wim Peters [Somerset Wes]

MnrGeorge Munnik [Goodwood]

Mnr Silas Willis [Kemptonpark]

Mnr Louis de Jager [Benonie]

Mnr Monty van der Burg [Johannesburg]

Mnr A W Beck [Australie]

Mnr Henri Stighling [Jeffreysbaai]

Mnr Yusuf Moerat [Paarl]

Mnr Alan Jordaan [Pretoria]

Mnr Rhyn van Rooyen [Reebok]

Mnr Koos Koen [Johannesburg

Mev Yvonne Coertzen[Bloemfontein]

Mnr Willie Venter [Pretoria]

Mnr Danie Barnard [Dannabaai]

Mnr Chris Smith [Boksburg].

Nuwe lewenslange lede verkies:

Mnr Stan Dreyer

Mnr Yasied Moerat

Mnr Theo Langtry

Mnr Riaad Najaar

Mnr Willy vd Berg

Mnr Henry Bogenhagen

22.Voorlegging “YBD” – Dr Ockert Botha

JONGDUIFSIEKTE

Duifies wat gespeen word moet ten minste 4 weke apart gehou word in ‘n jongduif “Speenhok”. Gedurende die periode moet hulle voorbereidende behandeling kry teen die normale parasiete wat in jongduiwe voorkom. Geen nuwe duiwe moet ooit direk in hokke geplaas word nie maar moet ook eers in die “Speenhok geplaas word”,

Hulle moet glad nie saam met ander jong duiwe gesit word nie.  Rede is immuunstelsel moet eers opbou en die kritiese periode van 3-6 weke waar meeste Circo virus uitgeskei word moet verby gaan. .

 1. Eerste keer wat gespuit word vir Paramixo, moet ‘n duiwe stam-entstof gebruik word, nl. PMV 1 of Chevivac P200 Nobilus Paramyxo vaccine.Vier weke later moet gespuit word met ‘n hoender stam entstof soos Aviovac . Dit is om maksimum beskerming te gee teen beide die duiwe en hoender stam.
 1. La Sota moet glad nie gebruik word by jong duifies wat gespeen is nie, dit is lewensgevaarlik. Kan wel in vliegseisoen gebruik word as ‘n “Booster” aan al die duiwe, dan is die jaaroud duiwe al sterker en weerstand teen siektes is hoër.
 1. Indien die siekte in die hok sou uitbreek moet behandeling geskied soos volg:
  Gebruik Aviomed se YBD + Probiotika oor kos vir ten minste 7 dae. Duiwe moet glad nie gevlieg word of aan stres blootgestel word indien jy nie ‘n merkbare verbetering kan sien aan die duiwe nie.   Amoxilyn 40 % sterkte is baie goed en kan in verhouding oor duiwe se kos gegee word.  Probiotika in water gedurende behandeling
 1. NB – Mikotoksien vergiftiging by duiwe word veroorsaak deur swak gehalte kos / grane; dit is ‘n swam wat n onsigbare en permanente toksien afskei in die graan soos wat dit groei. Dit kom voor in die “Hart” van spesifieke graane veral Mielies en Grondbone..  Mikotoksien vergiftiging veroorsaak twee dinge, nl
 • Breek weerstand van duif heeltemal af wat hom weer vatbaar maak vir siektes en swak prestasies.
 • Tas die lewer van duiwe permanent aan en laat die duif se teëlwaardes verswak, teel swak babas

Toetse vir al drie stamme Mikotoksiene kan gedoen word teen ‘n fooi

Indien jy op “Google” ingaan, sit jy net “CALLABS” in om kontakbesonderhede te kry om grane te laat toets. (In Pretoria)

Voorkoming vir die gevreesde vergiftiging is deur om duiwe 3 X per week “Entromune” oor die kos te gee, dit absorber die Mikotoksiene en voorkom dat dit kumulatief genoeg opgeneem word om toksiese vlakke in duiwe te bereik. Die produk voorsien ook probiotika sowel as Prebiotiese vesels wat die goie bakteria weer laat groei in die duiwe se derms..

Entromune bevat twee bindmiddels wat die gifstowwe daarin sal laat klou wat weer deur die duif uitgeskei sal word.

Dr Ockert Botha kan geskakel word by 082 922 6355 bestellings vir die 2 ure lange Video oor Jongduifsiekte geskiet tydens Dr Botha se lesings in die VSA kan geplaas word deur sy seun Marko te e pos by marko@vetsfocus.co.za. Dr Botha het bevestig dat n skenking van R20-00 per video verkoop gemaak sal word aan die SANPO Veterinere navorsingsfonds.

 1. Plek en datum vir die 2015 Nasionale Skou.

Durban 7 – 8 November 2015.

Mike Sydney sal die reëlings hanteer.

Faunty Gillmer versoek ook dat lede die skou ondersteun sowel as om duiwe dae of duiwe naweke aan te bied en goed te kommunikeer.

24  . Datum en plek van die 2016 AJV.

Bloemfontein. Die naweek voor die Paasnaweek. Sekretaris sal opvolg.

 1. Ledegeld

Die ledegeld vir 2015 bly op R50 per lid sowel as die 0.30 sent per ring.

Voorstel dat ledegeld vanag 2016  R60 beloop.

Daar sal ook spesifieke projekte geidentifiseer word wat deur SANPO bestuur word.

Verspreidings koste sal ook ondersoek word. (BV. Kaapstad-Bloemfontein-Kaapstad)

Shane Gerber skenk R20 000 aan die projekte fonds.

 1. Verkiesing van President en Vise President vir die periode April 2015 tot en met April 2017.

President:

Kandidate:

Faunty Gillmer

Loui Hough

Fadiel Hendricks

Fadiel Hendricks word as die nuwe President verkies.

Vise President:

Kandidate:

Ferdie Lubbe

Willem van Wyk

Shane Gerber

George le Roux

George le Roux word as die Vise President verkies.

 1. Sluiting.

Die President het die teenwoordige lede asook die FB bedank vir die vergadering. 

……………….                                                         ………………

President:                                                                                 Sekretaris:

Fadiel Hendricks                                                                       Johan Pretorius